PLYN

Časté otázky plyn

Prečo dokáže AEN ponúknuť nižšiu cenu plynu ako konkurencia?  

 

AEN má dlhodobé skúseností v obchodovaní s energiami a tieto skúseností a obchodné vzťahy využíva pri zabezpečení výhodného nákupu plynu pre svojich zákazníkov. 

 
 

Bude rovnaká cena plynu platná počas celej doby zmluvnej viazanosti?


Áno. AEN chce ponúknuť svojím zákazníkom istoty a záruky garanciou rovnakej ceny za dodávku energií ako v deň uzatvorenia zmluvy a to i v prípade zvýšenia cien energií na trhu. 


 

Prečo sa mám rozhodnúť práve pre AEN?


AEN Vám vie zaručiť výrazne nižšiu cenu za dodávky plynu ako tradiční dodávatelia, čo pre Vás, ako nášho zákazníka, znamená viditeľnú úsporu prevádzkových nákladov.

Navyše Vám garantujeme nemennú cenu plynu počas celého zmluvného obdobia.
 
 

Ak sa rozhodnem pre dodávku plynu od spoločnosti AEN, ako sa uskutoční zmena dodávateľa?

 
Celý proces zmeny dodávateľa plynu vybavíme za Vás a to úplne bezplatne. Priamo na adresu, resp. mailom Vám doručíme potrebné dokumenty:

- Zmluvu o združenej dodávke plynu,

- Plnomocenstvo.

 
Zmluvu o združenej dodávke plynu s AEN vyplňte na základe ročnej vyúčtovacej faktúry za plyn od Vášho súčasného dodávateľa. Následne stačí len Váš podpis a spätné zaslanie dokumentov na našu adresu:

- 2 x Zmluva o združenej dodávke plynu

- 2 x Plnomocenstvo

Vami zaslané dokumenty skontrolujeme a podpísaný originál Zmluvy o združenej dodávke plynu Vám obratom zašleme. O nič viac sa nemusíte starať, všetko ostatné je v našich rukách, vrátane ukončenia zmluvného vzťahu s doterajším dodávateľom a realizáciu zmeny dodávateľa s distribútorom.

Uzavretím zmluvy bude pre Vás dodávku plynu zaisťovať AEN. Dopravu plynu do Vášho odberného miesta bude i naďalej zaisťovať regionálny distribútor. AEN Vám v rámci zmluvy zabezpečí tak dodávku ako aj distribúciu plynu (privedenie plynu do Vášho odberného miesta).


 

Kedy bude reálne uskutočnená zmena dodávateľa plynu?


Doba potrebná k zmene dodávateľa plynu záleží od výpovednej lehoty. Pri plyne je výpovedná lehota u súčasného dodávateľa spravidla 3 mesiace a začína plynúť od 01. dňa nového mesiaca. Podpísanú Zmluvu o združenej dodávke plynu a Plnomocenstvo je potrebné doručiť na našu adresu do 25. dňa v danom mesiaci. 
  

 

Aký typ zmlúv bude AEN ponúkať – na aké zmluvné obdobie?


Zmluva o dodávkach plynu sa zvyčajne uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy, ale je možné uzatvoriť zmluvu aj na kratšie obdobie a to 12 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty sa jej platnosť a účinnosť opätovne predĺži. Pokiaľ ktorákoľvek zo strán nemá záujem zmluvu predĺžiť, musí túto skutočnosť oznámiť písomne a preukázateľne doručiť druhej strane najmenej 1 mesiac pred uplynutím doby trvania zmluvy.


 

Účtuje AEN novým zákazníkom poplatok za aktiváciu?


Nie, zmena dodávateľa a prechod k AEN je úplne bezplatný. 


 

Keď zmením dodávateľa plynu a prejdem k AEN, ako bude vykonaný odpočet plynomera?


Za odpočet je naďalej zodpovedný distribútor. Je plne v jeho kompetencii, či vykoná fyzický odpočet alebo odhadom.