SPOLOČNOSŤ

O nás

 

 


História skupiny AEN:


2001 
Bola založená súkromná akciová spoločnosť A.En.Invent AG so sídlom v Drážďanoch za účelom obchodnej participácie na liberalizovanom trhu s elektrinou v Nemecku.  

2002 
Spoločnosť A.En. Invent AG zmenila sídlo z pôvodných Drážďan do obchodno-priemyselného centra Mníchova.  

2004 
Pre účely vstupu na liberalizovaný trh s elektrinou v Poľsku vznikla dcérska spoločnosť A.En.Polska Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave.
Za rovnakým účelom , teda vstupu na liberalizovaný trh s elektrinou na Slovensku, vznikla spoločnosť A.En. Slovensko s.r.o. so sídlom v Martine.  

2006 
Bola založená spoločnosť A.En.CZ s.r.o. v Českej republike, so sídlom v Brne pre obchodovanie s elektrinou v Českej republike.  

2007 
Inštalácia parnej kondenzačnej turbíny v existujúcej teplárni s využitím biomasy boli dôvodom pre vznik projektovej spoločnosti Zvolenská ekologická spoločnosť a.s so sídlom vo Zvolene, Slovenská republika.
So zámerom vstupu na liberalizujúci sa trh s plynom vznikla spoločnosť A.En. Gas a.s., Martin, Slovensko. 

2008 
Dlhodobý záujem skupiny AEN o vstup do výrobných zdrojov bol zavŕšený akvizíciou teplárne OPM 2 SR, s.r.o. so sídlom v Nitre, Slovenská republika. Hlavným účelom tejto akvizície bola realizácia projektu výstavby kombinovaného vysokoúčinného zdroja výroby elektriny a tepla v areáli uvedenej teplárni.
Bola založená spoločnosť A.En.RU OOO so sídlom v Moskve, Ruská federácia so zámerom pôsobenia na ruskom energetickom trhu.  

2009 
Prebiehalo vyhľadávanie nových možností v oblasti výroby tepla a elektriny z ekologických zdrojov energií  

2010 
S úmyslom rozšíriť obchodné portfólio skupiny bolo rozhodnuté o participácii spoločností skupiny pri združených dodávkach  elektriny a plynu pre firemných spotrebiteľov na Slovensku.  

2011
 
Posilňovanie stabilnej pozície na trhu vďaka narastajúcim aktivitám a uzatvorením kontraktov na dodávky elektriny a plynu. Dodávka energií pre VÚC, školy, divadlá, múzeá, teplárne, hvezdárne, domovy dôchodcov, priemyselných dodávateľov a vo veľkoobchode s energiami v celkovom objeme 1,2 TWh.

2012-2013
Bolo vydané stavebné povolenie na realizáciu projektu výstavby kombinovaného vysokoúčinneho zdroja výroby elektriny a tepla v existujúcej teplárni OPM 2 SR, s.r.o. Spoločnosť Mestská elektráreň Nitra, a.s. realizovala projekt Rekonštrukcie energehospodárstva ČOV Nitra - insštaláciu kogeneračnej jednotky s využitím bioplynu ako paliva pre výrobu tepla a elektriny. Akvizícia obchodného podielu v spoločnosti Teplico s.r.o., ktorej predmetom činnosti je výroba a dodávka tepla ako aj správa bytov v meste Turčianske Teplice.