SPOLOČNOSŤ

Obchod s elektrinou a plynom

V súčasnosti je AEN Group aktívna na liberalizovaných energetických trhoch v strednej Európe, kde nové obchodné možnosti vznikajú s novovytvorenými oprávnenými zákazníkmi. Vstup spoločnosti na krátkodobé aukčné trhy v Európskej únii predznamenáva stratégiu spoločnosti aktívne sa zúčastňovať na každodennom dianí na trhu s elektrinou a plynom.

Naše každodenné sledovanie potrieb a požiadaviek zákazníka úzko súvisí s flexibilitou našich reakcií a úkonov na trhu s elektrinou a plynom. Túto skutočnosť názorne deklaruje aj množstvo krátkodobých kontraktov a dodávateľsko-odberateľských zmlúv, ktoré riešia momentálnu potrebu našich klientov. Táto úzka súčinnosť s klientmi a ich spokojnosť s dosiahnutými výsledkami nám zabezpečuje ich stály záujem o spoluprácu.

Obchodníci spoločnosti sú maximálne flexibilní, operatívni a zodpovední v trhovom prostredí s elektrinou a plynom, ich hlavným cieľom je spokojný zákazník a vytváranie a udržiavanie dlhodobých vzťahov s partnermi garantovaním dodávok elektriny a plynu a plnením svojich obchodných záväzkov.

 


Poradenstvo


AEN poskytuje špeciálne poradenstvo úzko súvisiace s energetikou a zahrňuje otázky výroby, tranzitu a obchodu s elektrinou a plynom, investičné poradenstvo v oblasti výstavby a prevádzkovania vodných elektrární.

V súvislosti s dodávkami elektriny a plynu pre našich zákazníkov spoznávame ich energetické portfólio, ich potreby v objeme a v čase. Na základe týchto informácií navrhujeme riešenia optimalizácie nákupnej a predajnej politiky za účelom dosiahnutia maximálneho ekonomického prínosu. Naša spoločnosť sa snaží predložiť variantné riešenia, pričom konečné rozhodnutie zostáva na zákazníkovi, ktorý si vyberie optimálne riešenie na dosiahnutie vlastných strategických cieľov. Predkladáme návrhy na čo najvýhodnejšiu skladbu produktov elektriny a plynu.

Samostatnou kapitolou poradenských aktivít spoločnosti je aktívna účasť niektorých zamestnancov spoločnosti na dekomisii jadrových blokov. Táto nová oblasť v energetickom sektore bude narastajúcim vekom jadrových blokov naberať na zvýšenej potrebe a zároveň nám umožní preniknúť do sféry budúceho vývoja a výroby elektrickej energie. 

Získavaním informácii o subjektoch, trhoch, vývojových trendoch výroby energií a podmienkach prístupu na trhy máme možnosť predkladať kompletné energetické analýzy na európske trhy na základe konkrétnych požiadaviek našich zákazníkov.
 

 


Stratégia


Skvalitňovať svoje vedomosti o trhu s energiami ako celku ako aj trhov jednotlivých krajín za účelom sledovania a vyhodnocovania ich výrobných a spotrebných zmien, ktoré nám napomáhajú pri predikciách a vývojových trendoch v energetickom sektore v nadväznosti aj na budúci vývoj obchodu s energiami.


Citlivým spôsobom reagovať na špecifiká trhov krajín, v ktorých je naša spoločnosť zavedená, tak aby bol dosiahnutý maximálny úžitok pre klienta.

Zachovať vysokú odbornú a profesionálnu úroveň svojich služieb.

Zabezpečiť rast kreditu a goodwillu spoločnosti formou kontinuálneho profesionálneho rastu zamestnancov, nepretržitým sledovaním lokálnych svetových energetických informácií a zavádzania nových vedecko - technických poznatkov.

Stratégia spoločnosti spočíva v trvalom upevňovaní svojho postavenia v energetickom sektore Európy.