Distribúcia a výroba tepla

Firmy

OPM 2 SR, s.r.o.

V roku 2008 sa uskutočnila akvizícia teplárne OPM 2 SR, s.r.o. ako dcérskej spoločnosti A.En. Slovensko s.r.o.. Spoločnosť má sídlo v Nitre a jej úlohou je prevádzkovať Centrálny tepelný zdroj Nitra – Chrenová (CTZ).

CTZ tvoria 4 kotle s celkovým inštalovaným výkonom  34,36 MW, vďaka ktorým je spoločnosť OPM 2 SR, s.r.o. schopná zásobovať teplom a teplou  úžitkovou vodou celú mestskú časť Chrenová. Celkové vyrobené teplo predstavuje približne hodnotu 170 000 GJ za rok. Všetky prevádzkované zariadenia prechádzajú pravidelnými revíznymi prehliadkami, ktoré zaručujú ich funkčnosť, spoľahlivosť a vysokú ročnú disponibilitu.

Spoločnosť OPM 2 SR, s.r.o. má stanovené jasné priority:


Sebestačnosť
Spoluspaľuje lokálny zemný plyn, ktorý sa ťaží vo vzdialenosti 11,5 km od CTZ, čím čiastočne prispieva aj k znižovaní závislosti SR na dovoze zemného plynu zo zahraničia


Hospodárnosť
Prevádzka dosahuje priemernú ročnú účinnosť výroby tepla nad stanovenú hranicu účinnosti na základe pravidelnej starostlivosti kvalifikovaných zamestnancov.


Životné prostredie
Spaľovaním ZP na výrobu tepla vzniká menšie množstvo skleníkového plynu CO2 v porovnaní so spaľovaním uhlia vplyvom menšieho emisného faktora a prakticky nevznikajú žiadne tuhé znečisťujúce látky ako popolček.


Spoľahlivosť
Na základe vyhodnotenia štandardov kvality dosahuje 100% spoľahlivosť a kvalitu pri zabezpečovaní dodávok tepla pre svojich odberateľov

V súčasnosti sa spoločnosť OPM 2 SR, s.r.o. snaží rozbehnúť výrobu tepla aj prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou Mestská elektráreň Nitra, a.s., ktorá prevádzkuje Kogeneračnú elektráreň s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektrickej energie a tepla (KVET). Táto spolupráca by mala viesť k  zvýšeniu úspor primárnych energetických zdrojov a zabezpečiť nižšiu cenu tepla pre odberateľov.

Teplico s.r.o.

Skupina A.EN. Group sa rozšírila v roku 2013 akvizíciou obchodného podielu v spoločnosť TEPLICO, s.r.o., pričom v spoločnosti pôsobí ako spoločník aj Mesto Turčianske Teplice. Jej činnosť je zameraná na výrobu tepla a teplej vody, ako aj správu bytových a nebytových priestorov v meste Turčianske Teplice. Až 96 % tržieb spoločnosti TEPLICO, s.r.o. pochádza z výroby a dodávky tepla a teplej vody.

Spoločnosť TEPLICO, s.r.o. až do 90-tych rokoch minulého storočia vykonávala správu v bytových a nebytových priestorov len pre svojho jediného zákazníka, ktorým bolo Mesto Turčianske Teplice. Na základe záujmu obyvateľov o odpredaj mestských bytov do osobného vlastníctva, bol v minulej dekáde realizovaný odpredaj časti bytového hospodárstva mesta do osobného vlastníctva. Vo väčšine prípadov sa jednalo o pôvodných obyvateľov týchto bytov, ktorí sa následne združili pod hlavičky príslušných Spoločenstiev vlastníkov bytov (SVB). Na základe dlhoročnej spolupráce sa tieto SVB rozhodli zabezpečiť správu svojich nehnuteľností aj naďalej spoločnosťou TEPLICO, s.r.o.

Kým v 90-tich rokoch minulého storočia vyrábalo TEPLICO, s.r.o. v zdrojoch tepla cca 14 GWh ročne, v súčasnosti vyrába už len okolo 7-8 GWh ročne. Je to dané tým, že v súčasnosti je až 98 % bytov zateplených a vyregulovaných. Zároveň spoločnosť modernizovala svoje zdroje tepla tak, že teplo už nevyrába len teplovodnými kotlami na zemný plyn, ale aj kondenzačnými plynovými kotlami.V spoločnosti je prevádzkovaná tiež kotolňa s biomasovými kotlami na drevnú štiepku s inštalovaným tepelným výkonom 1,00 MWt, z ktorej sa dodáva teplo pre odberateľov v mestskej časti Horné Rakovce, pričom spoločnosť týmto spôsobom vyrába cca. 50% celkového tepla práve z tohto zdroja. Zároveň sa pripravuje technicko – ekonomické posúdenie na výmenu plynových kotlov za kotle na biomasu aj v ostatných kotolniach.

Mestská elektráreň Nitra, a.s

Mestská elektráreň Nitra, a.s. v súčasnosti prevádzkuje nezávisle dve elektrárne: → Kogeneračná elektráreň Nitra → BPS ČOV Nitra

Nitrianska projektová spoločnosť Mestská elektráreň Nitra, a.s., so 100% majetkovou účasťou spoločnosti A.En.Slovensko s.r.o., bola založená v roku 2008 s jasným cieľom - vybudovať a následne prevádzkovať zdroje kombinovanej vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla (KVET).

Proces realizácie výstavby veľkého projektu – Kogeneračná elektráreň Nitra začal v auguste 2014. Navrhovaná lokalita nového zdroja energií je situovaná v zastavanom území mesta Nitra na juhozápadnom okraji mestskej časti Chrenová, v existujúcom areáli CTZ Nitra. Cieľom výstavby nového zdroja bola podpora elektrizačnej sústavy SR a súčasne vzniknutým odpadovým teplom zo zariadení ohrievať vykurovaciu a teplú úžitkovú vodu pre obytné  domy a objekty občianskej vybavenosti na pripojených sídliskách v meste Nitra.

Okrem hlavného projektu realizovala spoločnosť Mestská elektráreň Nitra, a.s. v roku 2013 aj projekt Rekonštrukcie energetického hospodárstva ČOV Nitra – inštaláciu kogeneračnej jednotky s využitím bioplynu ako paliva pre  výrobu tepla a elektriny. Zámer tohto projektu spočíva v efektívnom energetickom zhodnotení celého objemu bioplynu, ktorý sa tvorí ako vedľajší produkt pri procese čistenia odpadových vôd. Bioplyn sa následne spaľuje v novej kogeneračnej jednotke, ktorá vyrobí elektrinu a teplo a tým využije v maximálnej miere energetický potenciál bioplynu. Vyrobená elektrina a teplo sa zužitkuje priamo v mieste výroby, t.j. v areáli čističky odpadových vôd čím zníži náklady jej prevádzkovateľa.

Mestská elektráreň Nitra, a.s. ako hlavný investor projektov verí, že prevádzkou svojich elektrární dosiahne zníženie a stabilizáciu výrobných cien tepla pre obyvateľstvo mesta Nitry, podporí stabilitu elektrizačnej sústavy v meste a jeho okolí a zároveň inštaláciou najlepších dostupných technológií vo svojej kategórii prispeje k zníženiu emisií a v konečnom dôsledku k ochrane životného prostredia.

Trnavská ekologická spoločnosť s.r.o.

Trnavská ekologická spoločnosť sa zaoberá výrobou a rozvodom tepla, výrobou a dodávkou elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v zariadeniach na využitie bioplynu.

Zaujímavé čísla

Akvizícia teplárne OPM 2 SR, s.r.o.

Založenie spoločnosti Teplico a.s.

Cenové rozhodnutia

Cenové rozhodnutie ÚRSO MEN 2020 - 2021
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie ÚRSO OPM 2020 - 2021
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie Teplico 2021-2022
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie Teplico 2019 - 2021
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie 2017 - 2021 MEN
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie 2015 - 2016 MEN
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie 2014 MEN
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie OPM 2017-2021
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie OPM 2014-2016
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie OPM 2014
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie TES 2017-2021
Stiahnuť
Cenové rozhodnutie TES 2015-2016
Stiahnuť

Štandardy kvality

Štandardy kvality TES 2020
Stiahnuť
Štandardy kvality OPM 2018
Stiahnuť
Štandardy kvality OPM 2019
Stiahnuť
Štandardy kvality TES 2019
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2019
Stiahnuť
Štandardy kvality TEPLICO 2019
Stiahnuť
Štandardy kvality TEPLICO 2020
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2020
Stiahnuť
Štandardy kvality OPM 2020
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2018
Stiahnuť
Štandardy kvality TEPLICO 2018
Stiahnuť
Štandardy kvality TEPLICO 2016
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2017
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2016
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2015
Stiahnuť
Štandardy kvality MEN 2014
Stiahnuť
Štandardy kvality OPM 2017
Stiahnuť
Štandardy kvality OPM 2016
Stiahnuť
Štandardy kvality OPM 2015
Stiahnuť
Štandardy kvality OPM 2014
Stiahnuť
Štandardy kvality OPM 2013
Stiahnuť
Štandardy kvality TES 2017
Stiahnuť
Štandardy kvality TES 2016
Stiahnuť
Štandardy kvality TES 2015
Stiahnuť

Ostatné

GDPR
Stiahnuť
Prehľad práv a povinností odberateľov
Stiahnuť